Αποφάσεις Δημάρχου

Αποφάσεις Δημάρχου

28/03/2017 Απόφαση Δημάρχου 129/2017 a

Ορίζουμε ως Αντιδήμαρχο Ιλίου χωρίς αντιμισθία το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Πατσούρη Διονύσιο του Χαραλάμπους,  με θητεία από 13/03/2017 μέχρι 31/08/2019 και του μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες:   Την εποπτεία της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών. Την εποπτεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Την εποπτεία της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Τη συνυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων των […]

11/04/2016 Απόφαση Δημάρχου 245/2016 a

Καταγράφουμε το σύνολο των εγγραφών, πληροφοριών, δεδομένων ανά κατηγορία, που βρίσκονται στην κατοχή του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, ως εξής: Α) Σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που κατέχει ο Δήμος και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτού.   Β) Από το σύνολο των δεδομένων που κατέχει ο Δήμος Ιλίου και τα ΝΠΔΔ αυτού διαθέτει σε ανοικτό και […]

18/01/2013 Απόφαση Δημάρχου 18/2013 a

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ   Την ανάθεση στο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γκιώνη Ιωάννη του Διονυσίου του συντονισμού και της εποπτείας του εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού έργου των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ιλίου.     Η παρούσα ισχύει  από της κοινοποιήσεως. <!—-> Έγγραφα – Αποφάσεις Δημάρχου Απόφαση Δημάρχου 18/2013 .pdf ( pdf 73 KB)

18/01/2013 Απόφαση Δημάρχου 16/2013 a

Ορίζουμε ως Αντιδήμαρχο Ιλίου άνευ αντιμισθίας το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χαραλαμπόπουλο Ιωάννη του Αθανασίου,  με θητεία από 01/01/2013 μέχρι 31/08/2014 και του μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες:   Την εποπτεία της Διεύθυνσης Μηχανολογικού και Καθαριότητας και της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος. Την εποπτεία και το συντονισμό του Δημοτικού Κοιμητηρίου. Την ευθύνη για την εκτέλεση υπερωριακής […]

18/01/2013 Απόφαση Δημάρχου 15/2013 a

Ορίζουμε ως Αντιδήμαρχο Ιλίου με αντιμισθία το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αυγουλά Ευάγγελο του Γεωργίου,  με θητεία από 01/01/2013 μέχρι 31/08/2014 και του μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες:   Την ευθύνη οργάνωσης και εποπτείας της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών και Υγείας του Δήμου. Τις αρμοδιότητες σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Δήμου. Την προσυπογραφή μετά των υπηρεσιακών […]

18/01/2013 Απόφαση Δημάρχου 14/2013 a

Ορίζουμε ως Αντιδήμαρχο Ιλίου με αντιμισθία το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Λιόση Γεώργιο του Χρήστου,  με θητεία από 01/01/2013 μέχρι 31/08/2014 και του μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες:   Την εποπτεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Tην εποπτεία της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού. Τη συντήρηση και ευθύνη καλής λειτουργίας και ευπρεπούς εμφάνισης των Δημοτικών Κτιρίων και των κοινοχρήστων χώρων […]

18/01/2013 Απόφαση Δημάρχου 13/2013 a

Ορίζουμε ως Αντιδήμαρχο Ιλίου με αντιμισθία τη Δημοτική Σύμβουλο κ. Βομπιράκη Νικολέττα του Παναγιώτη,  με θητεία από 01/01/2013 μέχρι 31/08/2014 και της μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες:   Την εποπτεία της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών. Την εποπτεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Την εποπτεία της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Τη συνυπογραφή μετά των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων των εγγράφων […]

08/03/2011 Απόφαση 86/2011 a

        Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 62/7020/14-02-2011 απόφασή μας και αναθέτουμε: — την αρμοδιότητα ανάρτησης των αποφάσεων των Δημοτικών Επιχειρήσεων ΔΕΚΤΕ Α.Ε. και ΔΕΚΑ (μέχρι τη λύση της) στις υπαλλήλους του Δήμου μας Παπαγεωργίου Ελένη (τηλ. 232930031, e-mail teiliou@otenet.gr) και Δάρρα Ισμήνη (2132030004, e-mail deka@ilion.gr) αντίστοιχα.– την αρμοδιότητα ανάρτησης των αποφάσεων των σχολικών επιτροπών του Δήμου […]

04/03/2011 Απόφαση 83/2011 a

            Συμπληρώνουμε την υπ΄ αρ. 8/954/2011 απόφασή μας αναθέτοντας στον αντιδήμαρχο κ. Αυγουλά Ευάγγελο του Γεωργίου την προσυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων και προϊσταμένων των αντιστοίχων οργανικών μονάδων των εγγράφων, που σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων, που του ανετέθησαν με την εν λόγω απόφαση.          Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα και […]

16/02/2011 Απόφαση 62/2011 a

Συγκροτούμε στο Δήμο Ιλίου Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε), αποτελούμενη από (6) έξι μέλη – υπαλλήλους. Έργο της Ο.Δ.Ε είναι η ρύθμιση των τεχνικών λεπτομερειών της ανάρτησης στο δικτυακό τόπο της οικείας υπηρεσίας που κατά το Ν.3861/13.07.2010 είναι υπόχρεη σε ανάρτηση, η ίδρυση και λειτουργία του δικτυακού τόπου στον οποίο λαμβάνει χώρα η κεντρική ανάρτηση, η δημιουργία […]