ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 16/12/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 16/12/2021

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ την 16η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα  20.30  μ.μ., σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, β) τις σχετικές Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’, άρθρο 43 παρ. 1), γ) την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», δ) την  εγκύκλιο με αριθμ. 426 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:77233/13.11.2020): «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας» και ε) την εγκύκλιο με αριθμ. 63 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.: 19515/12.10.2021), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού & τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ιλίου έτους 2021a
 2. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ιλίου για το έτος 2022a
 3. Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Ιλίου για το έτος 2022, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4456/2017a
 4. Ορισμός μελών της Επιτροπής του άρθρου 186 παράγραφος 5 του Ν. 3463/2006a
 5. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης Προσφορώνa

 

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 111/2015 ΑΔΣ (Κανονισμού Κατάληψης Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου και ειδικότερα του άρθρου 7)a
 2. Καταβολή αποζημίωσης βάσει της Πράξης Εφαρμογής 1/2009 και της 3722/2020 Απόφασης Εφετείου Αθηνών για την απαλλοτρίωση ακινήτου που βρίσκεται μεταξύ των Ο.Τ. 2103Γ και Ο.Τ. 2103Α επί της οδού ΝΑΥΣΙΚΑΣ και των πεζοδρόμων ΔΙΟΤΙΜΑΣ και 3ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣa
 3. Λήψη απόφασης Κυκλοφοριακής Ρύθμισης «Απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης σε τμήματα της οδού Αβέρωφ»
 4. Λήψη απόφασης για έγκριση ανάθεσης υπηρεσίας «Συλλογής, αξιολόγησης, επεξεργασίας & τεκμηρίωσης κυκλοφοριακών φόρτων και επιπέδων εξυπηρέτησης όλων των επιτρεπόμενων κινήσεων ανά πρόσβαση σε διάφορους κόμβους του Δήμου»a
 5. Επιβολή προστίμου δια Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου στους διαφημιστές επί της Λ. Δημοκρατίας 67Α Δήμου Ιλίου για παράνομη υπαίθρια διαφήμισηa

 

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 1. Έγκριση γνωμοδότησης επιτροπής για ακαταλληλότητα μηχανημάτων και εργαλείων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Πρασίνουa

 

 Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 1. Λήψη απόφασης για την υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου μαςa

 

Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 1. Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αποδοχή δωρεάς προς το Δήμο Ιλίου από τον κ. Αντώνη Μιλάνοa

 

ΣΤ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 1. Έγκριση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Δήμου Ιλίου, στο πλαίσιο εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος  2020 – 2023a
 2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή αιτήματος αδελφοποίησης με το Δήμο Δρόπολης της Αλβανίαςa

 

Ζ. ΓΕΝΙΚΑ

 1. Ορισμός 1 Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως Μέλος της Επιτροπής κρίσεως αυθαιρέτων κτισμάτων, σύμφωνα με το Ν. 1337/83, για τα έτη 2022 – 2023
 2. Ορισμός μελών της Επιτροπής Κτηματολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Ν. 3463/2006, αποτελούμενη από 2 Δημοτικούς Συμβούλους & 1 Πολ. Μηχανικό – Δημ. Υπάλληλο, για τα έτη 2022 – 2023
 3. Ορισμός μελών της Επιτροπής του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006 για εκποίηση κινητών πραγμάτων που δεν έχουν καμία αξία, αποτελούμενη από 2 Δημοτικούς Συμβούλους & 1 Τεχνικό Δημοτικό Υπάλληλο, για τα έτη 2022 – 2023
 4. Ορισμός μελών της Επιτροπής του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006 περί καθορισμού οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων Δήμων & Κοινοτήτων για την καταμέτρηση και την εκτίμηση ακινήτων η οποία αποτελείται από 2 Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου το 1 οριζόμενο ως Πρόεδρος της Επιτροπής, για τα έτη 2022 – 2023
 5. Ορισμός Διαπαραταξιακής Επιτροπής για τους κανόνες έκδοσης αδειών στάθμευσης ΑΜΕΑ, για τα έτη 2022 – 2023

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 16/12/2021a