1 Νοεμβρίου, 2022

1 Νοεμβρίου, 2022

334/2022 – Eξέταση του υπ. αριθ. πρωτ. 69650/22-09-2022 αιτήματος της εταιρείας Γαλακτοκομικά Μανδρέκας Α.Ε. σχετικά με την «1η Εκτελεστική σύμβαση βάσει της με αριθ. πρωτ. 46222/30-06-2021 υπογραφείσας Συμφωνίας – Πλαίσιο τριετούς (3) διάρκειας συμπ. του δικαιώματος προαίρεσης έως και 15% για την «προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Ιλίου» (ομάδα 2η Γάλα συμπυκνωμένο εβαπορέ)» Κ.Μ 123/20 a

Απόφαση Ο.Ε. 334/2022

331/2022 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, και τρόπου εκτέλεσης που αφορά στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, ήτοι την μεγαλύτερη μέση ποσοστιαία έκπτωση, για την «Συντήρηση και επισκευή απορριμματοφόρων, φορτηγών, ημιφορτηγών και λοιπών μεγάλων οχημάτων του Δήμου Ιλίου» a

Απόφαση Ο.Ε. 331/2022

330/2022 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης, και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής με τίτλο: «Ενίσχυση/Αναβάθμιση των υποδομών που συμβάλλουν στην αύξηση της χρήσης του Δημόσιου Αστικού χώρου και τονώνουν την κοινωνικοποίηση των πολιτών» a

Απόφαση Ο.Ε. 330/2022