1 Νοεμβρίου, 2022

1 Νοεμβρίου, 2022

326/2022 – Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την υποβολή πρότασης του Δήμου Ιλίου στην υπ’ αριθμ. 7954/12.07.2022 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με τίτλο: «Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης της Χωριστής Συλλογής Αστικών Αποβλήτων σε Δήμους της Χώρας – Pay as you throw – Gain as you sort» (ΑΔΑ: ΨΞΤ846ΜΤΛΡ-15Ζ) a

Απόφαση Ο.Ε. 326/2022

325/2022 – Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης του Δήμου Ιλίου στην υπ. αρ. 7954/12-07-2022 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με τίτλο: «Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης της Χωριστής Συλλογής Αστικών Αποβλήτων σε Δήμους της Χώρας – Pay as you throw – Gain as you sort» (ΑΔΑ: ΨΞΤ846ΜΤΛΡ-15Ζ) a

Απόφαση Ο.Ε. 325/2022