5 Απριλίου, 2024

5 Απριλίου, 2024

077/2024 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά τη «Συντήρηση και επισκευή απορριμματοφόρων, φορτηγών, ημιφορτηγών και λοιπών μεγάλων οχημάτων του Δήμου Ιλίου» ως προς την ομάδα Επισκευών 2 Υπερκατασκευές απορριμματοφόρων – ανοιχτών φορτηγών – Υδροφόρων – πλυντηρίων κάδων – ανυψωτικών μηχανημάτων» a

ADE0772024 

074/2024 – έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών, που αφορούν στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής, για τα «Θερινά προγράμματα έτους 2024» a

ADE0742024