ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 27/06/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 27/06/2024

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Πολυδύναμου Κέντρου Πολιτιστικών, Αθλητικών και Κοινωνικών Δραστηριοτήτων «ΜΙΚΗΣ ΘΕOΔΩΡΑΚΗΣ» την 27.06.2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ., σε Τακτική, δια ζώσης Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 6 του Ν.5056/2023 και το Ν.3852/2010 (Α’87) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑTΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Λήψη απόφασης για έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2024a
  2. Λήψη απόφασης για άνοιγμα λογαριασμών παγίας προκαταβολής σχολικών μονάδων και λογαριασμών όψεων των σχολικών επιτροπών του Δήμου Ιλίουa
  3. Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως της Επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό των φορολογικών διαφορών του Δήμου Ιλίου με τους φορολογούμενους, σχετικά με τα από 04.06.2024 πρακτικά συνεδρίασηςa

Β.   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Καταβολή αποζημίωσης βάσει της Πράξης Εφαρμογής 1/2009 και της 574/2022 Απόφασης Εφετείου Αθηνών για την απαλλοτρίωση ακινήτου που βρίσκεται στο Ο.Τ.2103Γ επί των πεζοδρόμων ΔΙΟΤΙΜΑΣ και ΔΑΡΑ περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣa
  2. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 050/2010 Απόφασης Δ.Σ. (περί μεταβίβασης προσκυρωτέων τμημάτων επί των οδών Κίρκης & Διονυσίου – Ο.Τ. 473 περιοχής ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ)a
  3. Λήψη απόφασης περί «Έγκρισης σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού Δήμου Ιλίου, έγκρισης της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας, έγκρισης σχεδίου καταστατικού και παροχή εξουσιοδοτήσεων για περαιτέρω ενέργειες»a

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

  1. Γνωμοδότηση επιτροπής για την ακαταλληλότητα κάδων ανακύκλωσηςa

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

  1. Λήψη απόφασης για ανάκληση της υπ’ αριθμ. 108/2023 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίουa
  2. Λήψη απόφασης για ανάκληση της υπ’ αριθμ. 109/2023 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίουa

Ε. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  1. Λήψη απόφασης για έγκριση της Υποβολής Ειδικού Σχεδίου Δράσης του Δήμου Ιλίου για την Προγραμματική περίοδο 2021 – 2027, στο πλαίσιο Διαβούλευσης για τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της «Αστικής Αρχής: Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ)» με τίτλο: «Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ»a

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Κουκουβίνος Δημήτριος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 27/06/2024a