ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 23/02/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 23/02/2023

Σας καλούμε σε Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 23η Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Πολυδύναμου Κέντρου Πολιτιστικών, Αθλητικών και Κοινωνικών Δραστηριοτήτων «ΜΙΚΗΣ ΘΕOΔΩΡΑΚΗΣ», σύμφωνα με τα οριζόμενα της εγκυκλίου 375/02.06.2022 του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο Δήμο Ιλίου, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2023a
 2. Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2023 – Αιτήματα για πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήραa
 3. Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2023 – Αιτήματα για πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από πιστώσεις υπό τη μορφή αντιτίμου ή λοιπών αντικαταβολώνa
 4. Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2023 – Αιτήματα για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από πιστώσεις υπό τη μορφή αντιτίμουa

 

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση 2ης αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2023a
 2. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου του έτους 2022a
 3. Λήψη απόφασης για την καταβολή σε χρήμα παροχής γάλακτος έτους 2021 και για τους μήνες: Ιανουάριο έως Απρίλιο έτους 2022, σε δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου μαςa
 4. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2023, βάσει του Ν. 4412/2016a
 5. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2023, βάσει του Ν. 4412/2016a
 6. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών για το υποέργο 2, του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με τίτλο «Ευφυή Συστήματα κινητικότητας και ασφαλούς ελεγχόμενης πρόσβασης για την προστασία της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση πανδημιών, στο Δήμο Ιλίου»a
 7. Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου» προκειμένου να συμπεριληφθεί το άρθρο 53 παρ. 9 του Ν. 4412/2016 περί εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής των τιμώνa
 8. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για την προμήθεια: «Προμήθεια οργάνων γυμναστικής για τα Δημοτικά Γυμναστήρια του Δήμου Ιλίου»a
 9. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για την υπηρεσία: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝa
 10. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης υπηρεσιών που αφορά τη «Σύμβαση συνεργασίας του Δήμου Ιλίου με το Συλλογικό Σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών (Α.Ε.Κ.Κ.) για εναπόθεση αυτών σε εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης, διάθεσης διαλογής αξιοποίησης και επεξεργασίας»a
 11. Λήψη απόφασης για άδεια διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παίγνιων με παιγνιόχαρτα εντός ΚΥΕ, επί των οδών Φιλοκτήτου 50 & Εκάβης στο Ίλιονa
 12. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό υποθέσεων του Δήμου Ιλίουa
 13. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγουςa

 

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης «Περί μη ύπαρξης κατάλληλου καθορισμένου χώρου, για να υποδεχθεί την λειτουργία του νέου κτιρίου του 1ου Πρότυπου Γυμνασίου Ιλίου» πέραν του χώρου εντός του Ο.Τ. 75 το οποίο περικλείεται από τις οδούς Χρυσηίδος, Δαναών και Πολυφήμουa
 2. Λήψη κανονιστικής απόφασης για εφαρμογή κυκλοφοριακής ρύθμισης στην οδό Διόςa
 3. Λήψη απόφασης για έγκριση άδειας απότμησης πεζοδρομίουa
 4. Καταβολή αποζημίωσης βάσει της Πράξης Εφαρμογής 1/2009 και της 3722/2020 Απόφασης Εφετείου Αθηνών για την απαλλοτρίωση ακινήτου που βρίσκεται μεταξύ των Ο.Τ. 2103Γ και Ο.Τ. 2103Α επί της οδού ΝΑΥΣΙΚΑΣ και των πεζοδρόμων ΔΙΟΤΙΜΑΣ και 3ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣa

 

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

 1. Συνεργασία Δήμου Ιλίου και της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών για την ίδρυση Κέντρου Ημέρας για άτομα με άνοιαa

 

Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 1. Λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση τριαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού στο Δήμο Δρόπολης Αλβανίαςa
 2. Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων στην Επιτροπή ανάθεσης και παραλαβής των εργασιών επισκευής και συντήρησης των οχημάτων σε ιδιωτικό συνεργείο για το έτος 2023a
 3. Ορισμός επιτροπής ακαταλληλότητας ή ασύμφορης κυκλοφορίας οχημάτων για το έτος 2023a
 4. Συγκρότηση επιτροπών της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Πρασίνου και της Δ/νσης Περιβάλλοντος, για το έτος 2023 βάσει του Ν. 4412/16a

 

ΣΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 1. Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου μαςa

 

Ζ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 1. Λήψη απόφασης για πραγματοποίηση της εκδήλωσης «ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ» για το έτος 2023a

 

H. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

 1. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου, σε αθλητικό σωματείο που έχει έδρα το Δήμο μας, για τη διεξαγωγή αθλητικών εκδηλώσεωνa
 2. Λήψη απόφασης για την υπογραφή Συμφωνητικού Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού καθώς και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ιλίου για την υπογραφή αυτούa

 

Θ. ΓΕΝΙΚΑ

 1. Έγκριση οικονομικού απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οικονομικού έτους 2022a
 2. Έγκριση οικονομικού απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οικονομικού έτους 2022a

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

    

Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 23/02/2023a

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a