319

319

299/2009 – Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου χρονικής διάρκειας δύο μηνών για την αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών a

Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου χρονικής διάρκειας δύο μηνών για την αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών ads299.pdf